วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ด้านการจัดทำแผนปฎิบัติการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา