วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรพิธีการทางลูกเสือ

การอยู่ค่ายพักแรมและการบำเพ็ญประโยชน์ ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านต๋อมดง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา