ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ อบรมพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา