วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

บรรยายให้ความรู้ในการศึกษาดูงาน การพัฒนาการเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟน

จากคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา