ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยได้รับเกียรติจาก นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศน. อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองพะเยา