ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้

นางวิลาวัลย์ เมืองสุวรรณ ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม และนายกฤษกร พรหมมา ครูศูนย์การเรียนชุมชน

ร่วมการสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง