ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart famer

ณศูนย์เรียนรู้บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจากนายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด